Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Pilczycy

Regulamin świetlicy szkolnej

FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY W CZASIE PANDEMII  COVID-19

 

 1. Przed zajęciami pomieszczenie świetlicy jest wietrzone i dezynfekowane.
 2. Po zajęciach użyte pomoce dydaktyczne są dezynfekowane.
 3. Dzieci przed wejściem do świetlicy myją i dezynfekują ręce.
 4. Dzieci zajmują miejsca przy stolikach zachowując odstęp 1,5 – 2 metrów.
 5. Gdy nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego dystansu uczniowie noszą maseczki.
 6. Dzieci korzystają wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych.
 7. Dzieci nie mogą wymieniać się materiałami dydaktycznymi otrzymanymi od nauczyciela.
 8. Obowiązuje limit osób przebywających w sali tj. 1 osoba na 4 metry kwadratowe.
 9. Podczas sprzyjającej pogody dzieci przebywają na świeżym powietrzu.
 10. Rodzice odbierający dzieci nie wchodzą do świetlicy tylko czekają na nie przed szkołą.

 

§1

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo – wychowawczej na terenie szkoły. W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zadania szczegółowe podporządkowane są podstawowym funkcjom realizowanym w świetlicy tj. opiekuńczej, profilaktycznej, reedukacyjnej i kompensacyjnej.

Cele i zadania świetlicy:

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką.
 3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja.
 4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.
 5. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
 6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

§2

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie z klas O – VIII, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
 2. Dowozem objęte są dzieci, które zamieszkują w odległości powyżej 3 km – uczniowie klas 0-3 oraz 4 km – dzieci klas IV – VIII.
 3. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku .
 4. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. ,,Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor Szkoły po konsultacjach z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy.
 6. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.
 7. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.
 8. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

 

§3

ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1. Zapoznanie się z „Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp.
 4. Powiadomienie dyrektora i rodziców o objawach choroby COVID – 19 u dziecka.
 5. Odizolowanie dziecka w czasie oczekiwania na przyjazd rodzica.
 6. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy oraz ich prawami  i oczekiwaniami wychowawców.
 7. Każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków w przypadku zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 8. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy.
 9. Inicjowanie pomocy uczniom  mającym trudności w nauce i w zachowaniu.
 10. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 11. Współpraca z rodzicami.
 12. Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia dzieci do świetlicy, sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz opracowywanie planów pracy wychowawczej.
 13. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

§4

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY

 1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte dzienniku zajęć świetlicy.
 2. Uczestnik świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego obowiązującego w sali i szkole.
 3. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.
 4. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do:
  • zgłoszenia faktu przyjścia na zajęcia lub opuszczenia zajęć nauczycielowi,
  • dbania o porządek,
  • poszanowania sprzętu świetlicowego,  rzeczy własnych i kolegów,
  • wypełniania poleceń nauczycieli świetlicy,
  • odrabiania zadanych lekcji w godzinach na ten cel przeznaczonych
  • brania  udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 5. W czasie odrabiania lekcji obowiązuje cisza.
 6. Uczestnik świetlicy jest grzeczny, uprzejmy i zdyscyplinowany w stosunku do wychowawców i kolegów.
 7. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymuje porządek i czystość podczas zajęć w świetlicy.

 

 

§5

WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO:

 1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Życzliwego traktowania.
 3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.
 4. Ciepłej i życzliwej atmosfery.
 5. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 6. Poszanowania godności osobistej.
 7. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
 8. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów.
 9. Wyrozumiałości i cierpliwości.

§6

WYCHOWAWCA OCZEKUJE NA ZAJĘCIACH:

 1. Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami.
 2. Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku.
 3. Udziału w zajęciach.
 4. Współpracy z całą grupą.
 5. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
 6. Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki.
 7. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali.
 8. Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy i innych.
 9. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§7

OBOWIĄZKI RODZICA/ OPIEKUNA

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 2. Zgłoszenia faktu odbioru dziecka lub jego nieobecności na zajęciach nauczycielowi prowadzącemu zajęcia świetlicowe.
 3. Informowania pisemnego  nauczyciela o  wszelkich zmianach dotyczących trybu  odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
 4. Poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu dziecka ze szkoły do domu.
 5. Rodzice obowiązani są do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym. Numery telefonów obojga rodziców należy podać w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Regulamin został opracowany na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Pilczycy i przyjęty do realizacji na rok szkolny 2020/2021.

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dzwonki szkolne

800 - 845​ - I lekcja
845- 855​ - przerwa
855 - 940 - II lekcja
940 - 950​ - przerwa
950 - 1035​ - III lekcja
1035 - 1045​ - przerwa
1045 - 1130​ - IV lekcja
1130 - 1150​ - przerwa
1150 - 1235​ - V lekcja
1235 - 1245​ - przerwa
1245 - 1330​ - VI lekcja
1330 - 1345​ - przerwa
1345 - 1430​ - VII lekcja